Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
Psikolojik Danışmanlar Özel Eğitim konusunda yeterli mi?

Psikolojik Danışmanlar Özel Eğitim konusunda yeterli mi?

  • Ana Sayfa
  • MAKALE
  • Psikolojik Danışmanlar Özel Eğitim konusunda yeterli mi?

Psikolojik danışmanın birçok görevi bulunmaktadır. Bunlardan birisi de okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, rehberlik ve araştırma merkezinin işbirliğiyle vermesidir.

Özel eğitim konusunda diğer öğretmenlerin psikolojik danışmanlardan , bilgilendirme ve yöneltme beklentileri, oldukça yüksektir. Bu bulgu hizmet öncesinde psikolojik danışman adaylarının özel eğitim konusunda daha çok bilgi ve beceri kazanmalarını önemli bir hale getirmektedir. Bu durum psikolojik danışman adaylarının lisans programında bu tür konularda derinlemesine öğrenme yerine yüzeysel öğrenmelerle karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir.

Psikolojik danışmanlar/adaylar kendilerini özel eğitim alanında yeterli görüyor mu?

Yazının kaynağı olarak belirttiğimiz araştırma kapsamında psikolojik danışman adaylarının özel eğitim öz-yeterlik algı düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Psikolojik danışmanların görevleri olmasa da  özel eğitime gereksinim duyan çocuklara bireysel eğitim programı hazırlama (BEP), bireyselleştirilmiş aile planı hazırlama ve özel eğitim gereksinimli çocukların bireysel gelişimlerini değerlendirme konusunda kendilerini yeterli görmedikleri söylenebilir. Bu durum onların lisans düzeyinde bu tür çalışmaları destekleyecek ders programlarından yararlanmadıklarını göstermektedir. Öğretmen adaylarının özel eğitim dersi almaları ve farklı dönemlerde okul gözlemleri derslerine katılmaları, özel eğitim destekli seminer çalışmalarını izlemeleri, özel eğitim algılarını ortalama bir düzeyde geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Ancak yeterli değildir.

Her bireyin eğitim-öğretim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmasının önem kazandığı günümüz çağdaş eğitim yaklaşımlarında, okul psikolojik danışmanlarının özel eğitim alanında diğer alan öğretmenleri ile birlikte, daha duyarlı olması kabul edilmesi gereken bir anlayıştır. Duyarlı olmak özel eğitim alanında bilgili, bilinçli ve istekli olmakla sağlanabilir. Bu destek hizmet öncesi ve hizmet içi sürekli bir eğitimle sağlanabilir. Özellikle YÖK’ün öğretmen yetiştirme kurumları olan eğitim fakültelerindeki, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarında öğrenim gören psikolojik danışman adaylarının, özel eğitim ile ilgili zorunlu ve seçmeli teorik/uygulamalı derslerin sayı ve kredilerini artırarak desteklenmesi ile başlanabilir.

Okullarda gerçekleştirilen staj uygulamaları okul psikolojik danışmanlarına çeşitli aktiviteleri yapma fırsatı sunar. Böylece okul deneyimleri arttıkça rehber öğretmen adaylarının özel eğitim algılarının artacağı söylenebilir.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCHES
Güz/Autumn 2016-Cilt/Volume 17-Sayı/Issue 38

Psikolojik Danışmanlar Özel Eğitim konusunda yeterli mi? YAPILAN YORUMLAR